Přírodní rezervace Jeseníků

Přírodní rezervace Jeseníků

 Rezervace Vysoký vodopád o rozloze 141,41ha se rozkládá na severním svahu Velkého a Malého Jezerníku a východního svahu Malého klínu na horním toku Studeného potoka s nejvyšším vodopádem Hrubého Jeseníku (45 m).
Přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou je zbytek původního bukového pralesovitého porostu s javorem a smrkem na suťovém terénu ve východní části údolí Divoké Desné. Cílem ochrany v této rezervaci je zachování lesního ekosystému se všemi jeho složkami. Rezervace je velmi zajímavá i z ornitologického hlediska. Díky přítomnosti starých doupných stromů je zde soustředěn výskyt silně ohroženého Holuba doupňáka (Columba oenas), Lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), Strakapouda velkého (Dendrocopos major), Střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) a dalších. Kromě Jelena evropského (Cervus elaphus) zde z hřebene sestupuje Kamzík horský (Rupicapra rupicapra).
Přírodní rezervace pod Jelení studánkou (nedaleko chaty Alfrédka) je unikátní přírodní lokalitu evropského významu s neobvykle početným výskytem mravenců druhu Formica lugubris (kromě deseti dalších zástupců lesních mravenců, například mravenec Lémanův, mravence horský a mravenec dřevokaz). Rozloha PR Pod Jelení studánkou je 138,42 ha, ochranné pásmo pak zaujímá plochu 403,50 ha. Nachází se zde približně 2000 mravenišť.

 

Tipy na výlet - Jeseníky - Karlovice

Sovinec

Komplex hradu (pevnosti) na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili příslušníci rodu, kteří se po hradě píší od roku 1348. Za účast v protihabsburské revoltě byl hrad zkonfiskován Janu Kobylkovi z Kobylího, který jej v roce 1600 vyženil a dostal se do majetku řádu německých rytířů.

Detail výletu

Zámek Velké Losiny

Složitý zámecký komplex s parkem v širokém údolí opodál obce Velké Losiny. Území okolo Losin dlouho patřilo královské komoře, ale bylo stále zastavováno. Zástavní držitelé zde postavili tvrz, která se připomíná ještě roku 1577. Jejím pozůstatkem je silná zaoblená zeď a gotický portál branky ve východním křídle.

Detail výletu

Rejvíz

Na rozlehlé ploše 270 ha se rozkládá státní přírodní rezervace, která láká svými unikátními rašeliništěmi kolem Malého a Velkého mechového jezírka, jejiž původ se odhaduje na období před šesti až devíti tisíci lety. Velké mechové jezírko je přístupno naučnou stezkou po haťovém chodníku.

Detail výletu

Raduň

Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek. Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován; projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch.

Detail výletu

Arboretum Nový Dvůr

Arboretum v Novém Dvoře u Opavy nabízí bohatou sbírku domácích a cizokrajných dřevin, subtropických a tropických rostlin a zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Právem bývá bohatá sbírka dřevin nazývána "Dřeviny pěti světadílů". V arboretu roste na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd.

Detail výletu

Lázně Karlova studánka

Zprávy o prvních pokusech, jak využívat zdejší prameny k léčebným účelům, pocházejí ze 17.století, ale lázně vznikly o 100 let později, v roce 1785, kdy celé bruntálské panství patřilo po konfiskaci po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 Řádu německých rytířů.

Detail výletu

Bruntál

Okresní město Bruntál bylo založeno moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem kolem roku 1210. Město Bruntál má velice bohatou historii, do 16.století však ztrácelo na významu. Nový rozkvět města nastal ke konci 18. století v souvislosti s rozvojem průmyslové, hlavně textilní výroby.

Detail výletu

Zlatorudné Mlýny

Naučná stezka Vás zavede až k místu, kde do náhonu vtéká voda i k místu „kde voda teče do kopce“. Zdejší exponáty představují historickou úpravu zlaté rudy drcením a mletím. V horním stavení je instalovaná stoupa na drcení rudy, ve spodním pak mlýn. Ve Zlatohorských rudách je většina zlata vázána na pyrit.

Detail výletu

Vodopády Bílé Opavy

Krásná procházka, která může začít v Karlově Studánce (délka 3 km). V zimě je tato cesta z důvodu bezpečnosti uzavřena.

Detail výletu

Duchovní Správa Poutního Místa Panny Marie Pomocné

Toto oblíbené poutní místo mezi lidmi sahá svými kořeny až do švédských dob, i když jako poutní místo bylo uznáno až o dvě generace později. Duchovní místo je vyzdobeno nádhernými obrazy a freskami, které tisicům poutníků nejen zpříjemňovaly pobyt, ale vracely jim radost a duševní pohodu.

Detail výletu

zobrazit po